Thời Gian Lặng Lẽ Trôi !

Gavin goes shopping

39 Năm Nhớ Về ...

 

Đêm Văn Nghệ , April 15, 2014

Xin bấm vào Clips dưới đây

Mây Trôi, Trôi Hết Một Đời

Du Ca Tù

Ngày Về

Những Nẽo Đường VN

Gavin - June 15, 2012-2013

 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower
 • Vy & Brian Baby Shower

Gia Đình TS Luân Chuyển

 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow
 • Gia Đình Slideshow

Yêu Em - Mỹ Hoà & Triệu Tường

Tiếng hát Mỹ Hoà - Triệu Tường trong tiệc Tât Niên 2015 của hội Ái Hữu CNS-LVD tại nhà hàng chay Âu Lạc, Sài Gòn Nhỏ, Nam California, ngày 8 tháng 2 năm 2015.

Đêm Nhạc Mỹ Hoà - Thúy An

Đêm nhạc thính phòng "Mùa Thu" qua hai tiếng hát Mỹ Hoà - Thúy An, và dương cầm nhạc sĩ Lê Hồng Quang tại Hội Quán Lạc Cầm, Sài Gòn Nhỏ, Nam California, ngày 26 tháng 10 năm 2013.

Đêm Dạ Vũ CountDown 2012 - LTTHVN

 

C.T đêm Dạ Vũ Countdown 2012, Dec 31, 2011

do LIên Trường THVN Nam Cali tổ chức

Xin bấm vào Clips dưới đây

LK Tiếng Hát với Cung Đàn

LK Tình Anh Lính Chiến

Bước Tình Hồng

Biết Ra Sao Ngày Sau

Xuất Quân

Minutes of CounDown

Chứng Khoán U.S

DOW JONES 17,774.81 ▼116.35 (-0.65%)
NASDAQ 4,778.49 ▼39.10 (-0.81%)
Cisco System 26.87 ▼0.50 (-1.84%)
Johnson&Johnson 112.99 ▲0.24 (0.21%)
Boston Scientific 21.88 ▼0.12 (-0.57%)
Wellsfargo Bank 49.95 ▼0.64 (-1.27%)
Bank of American 14.39 ▼0.38 (-2.57%)
INDEXDJX:.DJI

DOW JONES

Company ID [INDEXDJX:.DJI] Last trade:17,774.81 Trade time:2:12PM EDT Value change:▼116.35 (-0.65%)
INDEXNASDAQ:.IXIC

NASDAQ

Company ID [INDEXNASDAQ:.IXIC] Last trade:4,778.49 Trade time:2:12PM EDT Value change:▼39.10 (-0.81%)
NASDAQ:CSCO

Cisco System

Company ID [NASDAQ:CSCO] Last trade:26.87 Trade time:2:12PM EDT Value change:▼0.50 (-1.84%)
NYSE:JNJ

Johnson&Johnson

Company ID [NYSE:JNJ] Last trade:112.99 Trade time:2:12PM EDT Value change:▲0.24 (0.21%)
NYSE:BSX

Boston Scientific

Company ID [NYSE:BSX] Last trade:21.88 Trade time:2:12PM EDT Value change:▼0.12 (-0.57%)
NYSE:WFC

Wellsfargo Bank

Company ID [NYSE:WFC] Last trade:49.95 Trade time:2:12PM EDT Value change:▼0.64 (-1.27%)
NYSE:BAC

Bank of American

Company ID [NYSE:BAC] Last trade:14.39 Trade time:2:12PM EDT Value change:▼0.38 (-2.57%)

Số Khách Đã Viếng

Số lần xem bài viết : 1764500


Cải tiến bởi:

Tự Làm Món Thịt Heo Quay In Email
Một món thịt quay mềm và bì giòn hấp dẫn. Món này thực chất làm không khó, bạn có thể tự làm ở nhà để có một  bữa cơm gia đình hay bữa nhậu với bạn bè thêm phong phú. 

  
  
1- Nguyên liệu:
 
2 kg thịt lợn/heo cả bì, chọn phần thịt bụng để vừa có nạc vừa có mỡ (lưu ý bạn nên cạo bì thật sạch) + gia vị
 
2-  Gia vị : gồm có

Hạt tiêu
2 thià Muối
2 thià Ngũ vị hương
1 thià Đường
1 thìà Tỏi băm
4 thià Dấm / vinaigre
 
3-  Cách làm:
 
a-  Chuẩn bị ướp thịt :
 
 
 
Rửa sạch miếng thịt, cho vào nước sôi chần, 

chủ yếu là chần mặt bì trong 3 – 5 phút. 
 


Lấy thịt ra rổ, để ráo nước, lấy giấy thấm thấm thật khô miếng thịt


 
 
Tiếp theo dùng dĩa hoặc mũi dao nhọn xiên liên tục khắp bề mặt bì.

Ở bước trước cho nước sôi vào để phần bì chín tái sẽ dễ dàng xiên hơn. Bạn càng xiên kỹ bì càng nở xốp


 
Lật mặt thịt lên dùng dao khía nhiều đường, độ sâu khoảng 1 cm
 

Trộn lẫn các loại gia vị sau:
2 thìa ngũ vị hương, 1 thìa tỏi băm, 1 thìa đường, rồi tẩm lên mặt thịt, cho gia vị vào tất cả các đường vừa khía.
Nếu có tương đậu đen (Hoisin sauce) bạn có thể cho thêm vào cùng được.
 

Chuẩn bị sẵn 4 thià dấm và 2 thià muối  

  

Bôi đều dấm lên mặt bì
 

Tiếp đến là ướp muối
Sau đó để thịt ướp qua đêm trong tủ lạnh 
  
b-   Nướng thịt
 
 
 
Bật lò lên trước ở 200 độ C.
Để lò thật nóng rồi mới cho thịt vào nướng.
Bạn nên để một cái khay hoặc giấy bạc ở phía dưới để hứng phần nước hoặc mỡ từ thịt trong quá trình nướng.
Để như vậy bạn dễ làm vệ sinh lò hơn.
 

Ngoài ra bạn cũng có thể chuẩn bị luôn các loại rau củ như:
 khoai lang, khoai tây, cà rốt, hành tây và cho xuống dưới khay để hứng phần mỡ và nướng luôn một thể.
Như thế một công đôi việc bạn có được luôn 2 món.
 

Chú Ý: Nướng được 20 phút thì bạn bỏ thịt ra, quét thêm dấm lên bề mặt bì,
như vậy bì sẽ sáng màu và ăn giòn hơn.
Lúc này bạn tăng nhiệt độ lò lên mức nướng.
Nếu thấy trên bề mặt bì có mỡ thì bạn dùng giấy thấm thấm đi bì sẽ rất giòn.
Bạn cũng có thể lật mặt thịt lên nướng cho chín đều.


Bạn phải canh đến khi nào miếng thịt phồng và bì vàng giòn là được,
thời gian nướng độ 40 – 45 phút.
Phần bì phải chín kỹ nếu không ăn sẽ bị cứng và dai.


Nếu phần bì có hơi bị cháy cũng không sao,
bạn chỉ cần dùng con dao sắc cạo phần cháy đi là bì lại có màu vàng đẹp mắt.
 Lấy thịt ra khỏi lò, để nguội trong 15 phút rồi thái miếng.
 
c-  Thưởng thức: 


  

Bì vàng giòn và phần thịt thì mềm, đậm đà
Nếu chuẩn bị cả rau củ nướng thì cùng lúc bạn có 2 món luôn rồi,
phần mỡ và nước thịt chảy xuống làm các loại rau củ nướng thêm thơm ngon

 

Thịt chín mềm từ trong ra ngoài


Chấm nước mắm ớt hoặc xì dầu,
ăn với cơm nóng ngon tuyệt vời...  
  
Chúc các bạn thành công và bữa ăn ngon miệng

 

 

Đại Hội LVD 2014 Little SàiGòn

 

ĐH Trúc Xanh Một Thoáng của Hội Ái Hữu CNS LVD,
ngày 21 tháng 8 năm 2014
Xin bấm vào Clips dưới đây
Đêm Tiền Đại Hội

Hình Ảnh Tiền ĐH

Em Hà Nội

Đêm Đại Hội

LVD Hành Khúc

Bài Nói Chuyện An Hảo

Duyên Dáng Áo Hoa

Mái Trường Xưa

 Mùa Hợp Tấu

Tâm Tình GS Cố Vấn

Hải Ngoại Thương Ca

Kỷ Niệm

Mùa Phương Vỹ

Ngày Xưa

40 Hội Ngộ Khoá 74

Mưa Ngâu

Thương Quá VN

Bức Hoạ Đồng Quê

Thu Vàng

Ban Chấp Hành LVD 2014-2016

 

Chào Mừng Ban Tân Chấp Hành NK 2014-2016 Hội Ái Hữu CNS Lê Văn Duyệt
Xin bấm vào Clips dưới đây

Lể Chào Quốc Kỳ

LVD Hành Khúc

Lời Tâm Tình của chị An Hảo

Lời Tâm Tình chị Vũ Đan

Bến Xuân

Hải Ngoại Thương Ca

Xuân Miền Nam

Chỉ Là Giấc Mơ Qua

Ly Rượu Mừng

Đại Hội LVD 2013 California

 

Đại Hội Thường Niên 2013 của các CNS LVD, October 6, 2013
Xin bấm vào Clips dưới đây
Đêm Tiền Đại Hội

Chiều Làng Em

Lời Tình Muộn

Thuyền Viễn Xứ

 Bài Ca Hạnh Ngộ

Đêm Đại Hội

Lể Chào Quốc Kỳ

LVD Niềm Vui Hội Ngộ 

LVD Hành Khúc

Bài Ca Hội Ngộ

Kỷ Niệm Nào Buồn

 Thiên Thai

Mẹ Trùng Dương & Mẹ VN

Thời Trang Áo Dài

Tình Hoài Hương

Những Nẽo Đường VN

Album Khung Trời Kỷ Niệm LVD 2012

 
Bấm vào "Album KTKN" để chọn nhạc
& mời Thưởng Thức

Đại Hội LVD và Album KTKN

 

Đêm Giới Thiệu Album Khung Trời Kỷ Niệm và ĐH Thường Niên của các CNS LVD, October 7, 2012
Xin bấm vào Clips dưới đây

Lời GT Album KTKN

Tiếng Xưa

Hình Ảnh Ngưòi Em Kô Đợi

Một Thời Áo Trắng

Tình Ca

Tiếng Hát Học Trò

Trống Cơm

Về lại Trường Xưa

Hoa Rụng Bên Sông

Lê Văn Duyệt Hành Khúc

Về Đây Nghe Em
 

Đêm Dạ Vũ NLS Bảo Lộc 2012

 

Đêm Dạ Vũ NLS, Jan 16, 2012

Mừng Xuấn Nhâm Thìn

Xin bấm vào Clips dưới đây

Xuân Mộng

Nắng Chiều

Khách Thăm Trang Nhà

Hiện có 28 khách Trực tuyến