Bài nói chuyện của chị An Hảo - Hội Trưởng và Trưởng ban Tổ Chức Đại Hội "Trúc Xanh Một Thoáng" 2014 của các CNS trường Trung hoc Lê Văn Duyệt tổ chức tại nhà hàng Emerald Bay, Little Sài Gòn ngày 21 tháng 9 năm 2014.